Ciljevi

 

  • Zalaganje za empirijska i teorijska istraživanja, u svrhu produbljivanja spoznaja o relevantnim pojavama i problemima, definiranja najprikladnijih stavova koji mogu biti zauzeti prema istim i načina na koje ti stavovi i mišljenja mogu biti promovirani i zagovarani.
  • Iniciranje i organizacija naučnih konferencija, okrugli stolovi i drugi oblici razmjene naučnih i stručnih mišljenja u svrhu daljeg proširivanja spoznaja o temama od značaja.
  • Izrada izvještaja, politika i preporuka, na osnovu spoznaja stečenih kroz naučno – istraživačke aktivnosti.
  • Medijski nastupi i oglašavanja u javnosti, diseminacija i zagovaranje stavova i mišljenja zauzetih u tim izvještajima, politikama i preporukama.
  • Zalaganje za organizaciju seminara, edukacija i treninga, u cilju prenošenja zauzetih stavova i mišljenja te podučavanja istraživačkim vještinama i vještinama promoviranja i zagovaranja definiranih interesa i stavova.
tr_TRTR
X