ODREĐENJE I IZAZOVI INTERKULTURALNE KOMUNIKACIJE U SAVREMENIM KULTURALNIM ODNOSIMA

Rad ima za cilj predstaviti i analizirati teoriju prema kojoj interkulturalna komunikacija danas proizlazi iz dvije pretpostavke. Prva je da čovjek živi u dobu kada su promjene u putovanju, ekonomiji, političkom sistemu, tehnologiji i populaciji učinile svijet neophodnim za interkaciju među različitim kulturama. Druga je da su ljudi osjetljivi na činjenicu da kultura utječe na komunikaciju na suptilan način i indirektno. Deduktivnom metodom rad ima tendenciju pojasniti kako čovjekova percepcija vlastite kulture pomaže u pogledu na svijet koji ga okružuje, te kako na osnovu toga djeluje u društvenoj zajednici. Komuniciranje među kulturama, ali i unutar vlastite kulturne zajednice ima za cilj da se podstakne na učinkovito djelovanje u rješavanju različitih problema, savladavanju prepreka u razumijevanju i interpretaciji među zajednicom i pojedincima, kao i kreiranje učinkovitog
plana za buduće djelovanje. Kroz ovaj rad upoznat ćemo se s osnovnim značenjima pojmova kulture i komunikacije, kako međusobno djeluju religija i kultura i kakve prepreke postoje u procesu interkulturalnih komunikacija. Prikazani su izazovi s kojima se susreće interkulturalna komunikacija u savremenom dobu, nerazumijevanje među kulturama, te se sistematizira zaključak u pravcu očekivanja od interkulturalne komunikacije u budućnosti.

Časopis “Istraživanja” 12/2017, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, str. 219-238.
You might also like
bs_BABS_BA
X