PRIZNAVANJE PRESUDA MEĐU DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE U NOVOM KRIVIČNOM POSTUPKU – PRAKSA SUDA EVROPSKE UNIJE

Sunčica Hajdarović

Sažetak

Područje Evropske unije je prostor slobode, sigurnosti i pravde, te u skladu s njim Evropska unija teži cilju razvijanja i održavanja istinskog područja pravde. To se postiže kroz razne mehanizme harmonizacije pravnih akata Evropske unije i nacionalnih akata država članica Unije. Saradnja država u okviru krivičnog pravosuđa realizuje se kroz razne oblike regionalne saradnje, kako za potrebe krivičnog postupka koji je u toku, tako i za ostvarenje ciljeva nakon pravosnažnog raspravljanja o konkretnom krivičnom djelu. U skladu s tim donesena je i Okvirna odluka 2008/675/PUP od 24. jula 2008. godine o poštovanju presuda među državama članicama Evropske unije u novom krivičnom postupku. Sud Evropske unije je po prvi put u predmetu C-171/16, Trajan Beškov protiv Sofijske rajonne prokurature (Okružnog suda u Sofiji, Bugarska) donio prethodnu odluku o Okvirnoj odluci 2008/675/PUP. U radu je prikazana analiza Okvirne odluke i spomenute presude, te istaknut značaj i jedne i druge za razvoj krivičnog prava u Evropskoj uniji.

Ključne riječi: uzajamno priznanje presuda, okvirna odluka, novi krivični postupak

You might also like
bs_BABS_BA
X