Nedžmettin Erbakan – život, djelo, ideja

U izdanju Balkanskog centra za analizu i studije, izašao je prijevod knjige autora Abdulkadira Madžita "Nedžmettin Erbakan - život, djelo, ideja". 

Autor Abdulkadir Madžit
Prijevod Sedad Bešlija
Urednik Kemal Obad
Godina izdanja 2018

Turska politička i društvena historija imala je turbulentne i revolu-cionarne periode u svom kontinuitetu. Iako su akademska, istraživač-ka, ali i šira literatura na bosanskom jeziku te dostupni naučno-istraživački opus na drugim južnoslovenskim jezicima, uveliko bili usmjereni na period Osmanske države, njenog razvoja, a posebno utjecaja na Balkan i balkanske narode, do sada je javnost na tom području imala tek neznatnu priliku da se upozna sa širom političkom slikom moderne Republike Turske, od njenog zvaničnog osnutka 1923. godine. Ta zemlja sa svojim geostrateškim prisustvom na tlu Evrope i Azije, svojom kulturnom i društvenom zbiljom, stalni je interdisciplinarni interes mnogih svjetskih istraživača i naučnika, a ključni historijski akteri koji su preoblikovali različite elemente esencijalnog turskog društvenog poretka tokom posljednih devet i po decenija subjekat su brojnih istraživačkih i naučnih projekata.

Naša javnost općenito, prof. dr. Nedžmettina Erbakana, jednog od najutjecajnijih ličnosti moderne Turske u drugoj polovini 20. stoljeća, poznaje površno. Prije svega kao političara koji je tokom devedesetih godina prošlog stoljeća pokrenuo val nade u novu tursku, ali i globalnu muslimansku stvarnost, nasuprot vojnih udara i autoritativnog vojnog aparata koji je u sjeni djelovao destruktivno po tursko društvo u cjelini. Manji dio naše akademske javnosti upoznat je sa vezama Er-bakana i bošnjačkih intelektualnih krugova koji su svoj život i radni vijek proveli u Turskoj 60-tih i 70-tih godina prošlog stoljeća. Također, manji dio savremene bosanskohercegovačke javnosti zna o ulozi Erbakana i pokreta Milli Görüş u afirmaciji muslimanskog identiteta u socijalističkoj Jugoslaviji te podršci procesu uspostave i odbrane ne-zavisne Bosne i Hercegovine.

Erbakan je pokrenuo proces promjena unutar turskog društva mnogo prije 90-tih godina prošlog stoljeća i to nadilazi okvire politič-kog aktivizma i površne participacije u vlasti. Svoj život akademskog radnika i uspješnog inžinjera u Njemačkoj, zamjenio je neprikosnovenom borbom za obnovu turskog društva u kontesku duhovne i in-telekutalne svijesti koja je imala za cilj pokrenuti razvojne paradigme moderne države, sa vlašću koja će se afirmirati i razumijevati kao služenje narodu.

Erbakanov politički put je pun izazova i prepreka, uspjeha i nedovršenih pobjeda, ali svojevremeno suočavanje sa najvećim ideološkim barijerama u turskom društvu otvorit će teren za djelovanje novih lidera u novom stoljeću Republike Turske.

S tim u vezi, ovaj značajan prijevod bosanskohercegovačkog histo-ričara dr. Sedada Bešlije knjige koju je napisao turski historičar dr. Abdukadir Madžit predstavlja napor da se naša javnost po prvi put upozna sa detaljnijim pregledom i analizom života, djela i ideje Nedžmettina Erbakana, iz koje, sasvim sigurno, svaki čitalac može pročitati lidersku poruku. Slagali se ili ne sa historijskom pojavom zvanom Erbakan, jedno je neizbježno: teško je ostati ravnodušan.

 

  • Recenzija dr. Zuhdija Hasanović
  • Recenzija dr. Harun Karčić
O AUTORU
Dipomirao je 2004. godine na Teološkom fakultetu Univerziteta Marmara u Istanbulu. Iste godine je upisao postdiplomski studij na Odsjeku za historiju i umjetnost islama na kojem je odbranio magistarsku tezu pod naslovom „Odnosi između Osmanske države i Hokandskog hanata u 19. stoljeću u svjetlu osmanskih izvora iz Arhiva Predsjedništva Vlade R Turske“. Na istom odsjeku započeo je 2010. godine doktorski studij koji je okončao tezom „Uzbečki hanat Šejbani (1500-1599)“. Trenutno je član nastavno-naučnog osoblja Teološkog fakulteta Univerziteta Kodžaeli na kojem predaje Poslanikov životopis i Historiju islama. Do sada je objavio više naučnih djela i radova.
Knjiga se može kupiti u našem centru, ulica Safvet-bega Bašagića 56 ili naručiti putem e-maila: publikacije@balans.org.ba
CIJENA 15 KM    |    CIJENA ZA INOSTRANSTVO 15 €
You might also like
bs_BABS_BA
X