KODŽALI (XOCALI) – NEDOKAZANI GENOCID

dr. Edin Halapić

Sažetak

Rad pod naslovom “Kodžali – nedokazani genocid” odnosi se na pitanja pravno- političke prošlosti današnje Republike Azerbejdžan. Raspad bivšeg Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR-a) predstavljao je gubitak teritorije Kavkaza, koja je historijski kontrolisana iz Moskve. Međutim, i prije sticanja nezavisnosti, tačnije od 1988. godine, traje rat između Azerbejdžana i Armenije. U radu se posebna pažnja posvetila teritoriji Gornjeg Karabaha (Nagorno-Karabah) koja se nalazi na području južnog Kavkaza i međunarodno je priznata kao dio Republike Azerbejdžan. Sticanjem nezavisnosti, tokom ranih devedesetih godina prošlog vijeka, dolazi do vojnih operacija koje su pokrenute od zvaničnih vlasti Armenije. Jedan od ciljeva je apsolutna kontrola južnog dijela Azerbejdžana. Krajem 1991. godine armensko-sovjetske vojne snage okupirale su mjesto Kodžali. Cilj ovog rada je da se u kratkim crtama ukaže na dešavanja u Kodžaliju koja imaju elemente genocida ali pripadaju kategoriji tzv. nedokazanih genocida.

(Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, LXI - 2018, str. 208 - 235)
You might also like
bs_BABS_BA
X